Sun, Xiang Dong, Hong Shan, Lili Li, Ping Su, Jing Lan, Lin Zhao, and Huan Chun Yang. 2019. “Field Fungal Diversity in Freshly Harvested Maize”. International Journal of Biochemistry Research & Review 26 (1), 1-13. https://doi.org/10.9734/ijbcrr/2019/v26i130088.